Multagroup

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Because we are a Dutch established company, we are obligated to state our general terms and conditions in Dutch on this website.
You can find the English general terms and conditions on the bottom of this page.

 1.  Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper (Multa Group B.V) en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 1.  Aanbiedingen/orders

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Orders zijn voor de verkopers eerst bindend, wanneer zij door de verkopers schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.
2.3 Verkopers kan tot de aflevering een redelijk minimum ordergrootte vaststellen.
2.4 Samples, voorbeelden of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen ten alle tijde te worden afgenomen en betaald. Ook in geval waarbij het sample en/of voorbeeld eventueel betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze artikelen kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd.

2.5 Bij Overeenkomsten met ondernemingen die via de website van verkoper worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

 1.  Prijzen

3.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien bij het totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de geldende prijscourant dan wel circulaire.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen 

 1.  Prijsverhogingen

4.1 De verkoper is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor productie de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan. In een dergelijk geval kan koper de overeenkomst schriftelijk en binnen 5 dagen kosteloos ontbinden.

 1.  Levering/leveringstermijnen

5.1 De levering van de goederen geschiedt ex works tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 De enkele overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 10, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aan aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.
5.3 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1.  Monsters of Modellen

6.1 Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk
waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden. 
6.2 Indien koper uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden. 
6.3 Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden. Zie verder artikel 2, lid 4.

 1.  Betalingen

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf in twee termijnen te geschieden: 50% bij bevestiging order en 50% direct voor levering.
7.2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
7.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.
7.4 Verkoper bepaalt te allen tijd zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

 

 

 1.  Eigendomsvoorbehoud

8.1 Verkoper behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.
8.2 Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht verkoper binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

 1.  Risico voorbehoud

9.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper. 
9.2 Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.
9.3 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de verkoper en pandrecht te vestiging als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

 1.  Garantie

10.1 Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat verkoper als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van verkoper, zal vervangen of herstellen. 
10.2 Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, dan wel onderhoud of na een door koper zelf, of door derden, zonder toestemming van verkoper, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.
10.3 Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens verkoper (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan. 
10.4 In het lid 1 omschreven geval dient koper ervoor zorg te dragen dat verkoper de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.
10.5 Indien koper een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door verkoper gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. 
10.6 Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

 1.  Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buiten-contractueel aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee maal de netto factuurwaarde van de niet tijdige dan wel gebrekkige geleverde goederen.
11.2 Mocht de in artikel 11.1 vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwillschade.
11.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
11.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebracht bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
11.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken.

11.7 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers of anderszins heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf kan doen geldend maken.

 1.  Overmacht

12.1 Mocht de verkoper als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigen.
12.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.
12.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
12.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
12.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

 1.  Ontbinding

13.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen
zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien: 
A. de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan de verkoper is verschuldigd. 
B. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
13.3 In geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd,
de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindiging. Artikel 13.2 is van overeenkomstige toepassing.
13.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.